Om Ishøjgård

H/F Ishøjgård ligger på jord, lejet af Fødevareministeriet i 2007 som en bar mark. Hårdt arbejde igennem de sidste par år har omdannet denne mark til en haveforening med 368 haveparceller, hække, veje og stier, vand- kloak og elforsyning.

Fødevareministeriet har som jordejer og udlejer udstedt nogle bestemmelser, som sammen med kolonihaveforbundets love danner grundlag for haveforeningens love. Det er bestyrelsernes pligt at sørge for, at disse love bliver overholdt; men naturligvis er det i alles interesse, at haveforeningen fremstår som det den er, – både et fristed til afslapning og hygge og til stræbsom flid med at dyrke jorden med smukke prydplanter og nyttige afgrøder.

En kolonihave er noget helt specielt; hverken et parcelhus eller et sommerhus.

Er man bedst til det med hængekøjen, må man indstille sig på, at det i en haveforening ikke accepteres, at haven ligner en vildtvoksende naturgrund
Derfor må man indstille sig på en vis dressur af planter, – alle må med jævne mellemrum tage fat i redskaberne. Dette er så samtidig grundlaget for fællesskabet haverne imellem i en haveforening….

Haveforeningens ordensregler fastlægger fælles bestemmelser for vedligeholdelse og adfærd.
Det er få og indlysende regler, som er nødvendige for at alle kan få det bedste ud af at være en del af fællesskabet i en haveforening. Reglerne står at læse i vores ordens-reglement, – og har man først læst dem én gang, er de lette at huske, fordi de er så indlysende og inspirerer til godt naboskab…

Ordensregler kan læses her - Ordensregler

Om foreningen

Her kan skrives lidt om jeres historie - hvornår er foreningen stiftet, hvilket tanker ligger evt. bag m.m.

Der er ligeledes mulighed for at vedhæfte dokumenter til siden og der kan vises et ubegrænset antal billeder til. Billeder bliver i øvrigt automatisk tilpasset, så deres størrelse kommer til at passe med pladsen på hjemmesiden - der skal altså ikke bruges billedbehandlingsprogram eller lignende.

Ordensreglement for HF Ishøjgård

1. Al bebyggelse skal overholde Kommunens Lokalplan for området. Plan nr. 1.50 Ishøj

2. Bestyrelsen skal altid være i besiddelse af kontakt adresse telefonnummer evt. e‐mail på alle medlemmer

3. Haverne og de dertil hørende hække, veje og stier ud for de enkelte haver skal holdes fri for ukrudt, den 1. i hver måned i havesæsonen. Lejeren af et havelod er pligtig til at renholde stien ud for eget havelod til stiens midte.

4. Lejeren er endvidere pligtig til at deltage i renholdelse af foreningens øvrige fællesarealer efter regler fastsat af bestyrelsen

5. I læ og randbeplantningen omkring kolonihaveforeningen, samt på foreningens område må der ikke opbevares have‐ og eller anden form for affald, byggeaffald m. m

6. Der må ikke fyldes andet end husholdningsaffald i de opstillede containere på containerpladserne, på pladserne må der heller ikke henkastes eller opbevares have‐ og eller anden form for affald, byggematerialer m. m. Såfremt affald, byggematerialer eller lignende, trods nærværende bestemmelse, henstilles på containerpladserne eller i de opstillede container, og ikke fjernes efter påbud fra haveforeningens bestyrelse eller administrator, vil medlemmet fra hvis havelod affaldet stammer være pligtig at refundere haveforeningen udgifterne til bortkørsel af det henstillede, og beløbet vil være pligtig pengeydelse.

7. Byggeaffald samt haveaffald, skal lejer selv bortskaffe.

8. Henkastning af enhver form for affald på de grønne områder og i beplantningen omkring koloniens anlæg samt parkeringsarealer er forbudt.

9. Lejeren er pligtig til at vedligeholde det lejede, der må ikke ske oplagring af affald og bygge materialer på havelodden

10. Det påhviler lejeren at kontrollere, at vandmåleren er i forsvarlig stand. Den må ikke fjernes, og plomberne må ikke brydes, da den tilhører foreningen. Går måleren i stå, skal det straks meddeles formanden eller en anden fra bestyrelsen, ellers pålignes gennemsnittet af forrige års vandforbrug. Havelejeren er ansvarlig for vedligeholdelse af vandmålerbrønd samt vandinstallationen efter måleren.

10.1 Brønden må ikke forhøjes, da det skal være muligt at reparere måleren.

11. Der må ikke kommes toiletartikler klude, bleer og bind m.m. i toiletter og kloaker. Havelejer er selv ansvarlig for rensning og servicering af kloak på eget havelod. Kloak og afløb som tilsluttes haveforeningens anlæg, skal udføres af autoriseret installatør og anmeldes til foreningens bestyrelse inden påbegyndelse. Der må kun tilsluttes spildevand (ikke regnvand/overfladevand).

11.1 Regnvand fra tag skal føres til faskine. Det er tilladt at føre regnvand til vandbeholder/tank før faskine.

12. Henstilling af campingvogne, uindregistrere biler samt køretøjer over 3500Kg Totalvægt er ikke tilladt, inden for haveforenings område.

13. Der må ikke køres over 20 km/t på foreningens område.

14. Køretøjer eller trailere må ikke være parkeret på sti arealerne.

15. Det er ikke tilladt at lade biler stå på stierne ‐ ud over den tid det tager at læsse eller tømme dem. Ved aflæsning skal standsning foregå midt på vejen, så det ikke frister andre i at køre udenom – og derved ødelægge rabatterne. Medlemmer drager også omsorg for at gæster og håndværkere overholder dette.

16. Enhver har pligt til at bidrage til opretholdelse af ro og orden i foreningen.

16.1 Der må benyttes eldrevne byggeredskaber hverdage kl. 07.00 – 21.00. Lørdage, søndage og helligdage kl. 07.00 – 15.00. Der er dog mulighed for at dispensere ved nybyggeri

17. Hunde skal føres i snor på haveforeningens områder.

18. Hunde må ikke opholde sig på legepladsen.

19. Hundens efterladenskaber SKAL samles op på haveforeningens områder.

20. Hvis hunde holdes løse i egen have, skal haven indhegnes.

21. Hunde må ikke stå og gø af alle forbipasserende folk.

22. Enhver have skal være forsynet med nummer, som skal være synligt fra havegangen.

23. Bestyrelsen skal om nødvendig til enhver tid have adgang til haverne.

24. Der afholdes generalforsamling hvert år inden 1. maj. For at have stemmeret til generalforsamlingen

skal havelejen være indbetalt.

25. Ved ejerskifte skal have/hus vurderes og evt. restance, gebyr mv. bliver modregnet før udbetaling.

26. Ny lejer skal godkendes af bestyrelsen

27. Havelejerne er forpligtet til at holde sig orienteret om, hvad der foregår i foreningen via

informationstavlerne samt hjemmeside

28. Alle sager, som ønskes behandlet af bestyrelsen, skal afleveres skriftlig til formanden

29. §13 ‐ §21 gælder også for gæster, og som havelejer har du ansvar for at dette overholdes.

Version 3:03 2016

 

 

 

 

 

Arrangement udvalget:
Udvalget varetager de lidt mere sociale aktiviteter i haveforeningen. Det er arrangementsudvalgets opgave at arrangere fælles fester, bankospil og lignende.

 

 

Vurderingsudvalget:
Udvalget tager sig af opgaverne i forbindelse med vurdering af kolonihave huse. Vurderingsfolkene er uddannede via kurser og kender gældende regler.

 

Område- /vejrudvalget:
Udvalget holder et vågent øje med hele området. De planlægger vedligeholdelse af fælles områder, veje mm. Det er også udvalgets opgave at notere sig u-indregistrerede biler og campingvogne der bare henstår, biler der parkerer på brandveje, misligeholdte haver mm.

 

Vandudvalget:
Vandudvalget holder et vågent øje med vores forsyning og forbrug af brugsvand. Udvalget forestår bla. aflæsning af vandforbrug giver råd om frostsikring og rykker ud, når det er nødvendigt.

 

Kloak- og drænudvalget:
Udvalget planlægger vedligeholdelse og etablering af alt vedrørende kloakering og dræn.